Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

eSlužby - zoznam

Verzia pre tlač

DCOM prináša pre obecné úrady možnosť poskytovania eSužieb podľa nižšie uvedeného zoznamu členeného podľa tématických okruhov:

 

Dane a poplatky   

 • Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady           
 • Platenie miestnych daní             
 • Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov      
 • Platenie ostatných poplatkov  
 • Generický proces ohlasovania daňovej alebo poplatkovej povinnosti  
 • Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady               
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností            
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa 
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje 
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné auto          
 • Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva    
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta              
 • Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku    
 • Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt     
 • Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok       
 • Vrátenie pomernej časti dane 
 • Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber     

eDemokracia        

 • Diskusné fórum mesta
 • Vybavovanie sťažností a podnetov       
 • Oznamovanie o konaní dražby
 • Elektronická úradná tabuľa       
 • Vydávanie voličského preukazu             
 • Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám    
 • Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci        
 • Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy          
 • Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia obyvateľov        
 • Pripomienkovanie územného plánu obce         
 • Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce              
 • Pripomienkovanie návrhov nariadení  
 • Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce      
 • Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce          
 • Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu   
 • Vybavovanie petícií      

Licencovanie a povoľovanie

 • Generické procesy povoľovania             
 • Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva           
 • Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla         
 • Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom
 • Licencovanie mestskej autobusovej dopravy   
 • Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok           
 • Schvaľovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy     
 • Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov 
 • Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii           
 • Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia   
 • Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti         
 • Vydávanie parkovacej karty     
 • Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok           
 • Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny             
 • Vydávanie rybárskeho lístku    
 • Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy          
 • Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia              
 • Povoľovanie používania symbolov obce             
 • Povoľovanie ohňostrojových prác         
 • Povoľovanie ambulantného predaja    
 • Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
 • Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste       
 • Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce 

Notifikácie a sťažnosti  

 • Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie        
 • Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
 • Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií         
 • Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
 • Oznamovanie o odstrele            
 • Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia           
 • Oznamovanie strát a nálezov   
 • Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny               
 • Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky              

Obstarávanie        

 • Elektronické verejné obstarávanie        
 • Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie 

Sociálne služby    

 • Poskytovanie návratných dotácií            
 • Poskytnutie nenávratných dotácií         
 • Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby          
 • Poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť  
 • Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi         
 • Poskytovanie odľahčovacej služby        
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby   
 • Poskytovanie prepravnej služby            
 • Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci     
 • Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári       
 • Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby             
 • Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby          
 • Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
 • Poskytovanie stravovania v jedálni       
 • Poskytovanie základného sociálneho poradenstva       

Požičiavanie zdravotných pomôcok