Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

Funkcionalita ISO modulov

Verzia pre tlač

ISO systémy obsahujú moduly pre zefektívnenie vnútornej správy obecných úradov.

Národný projekt DCOM predpokladá, že informačný systém obce (ISO) bude zabezpečovať funkcie vnútornej správy obce minimálne v rozsahu základných modulov obr. 1:

Obr. 1

Tieto moduly nie sú súčasťou dodávky riešenia IS DCOM. Projekt DCOM vytvorí podmienky, aby takýto SW bol prevádzkovateľný v prostredí DCOM a integrovateľný s IS DCOM. Z hľadiska integrácie IS DCOM vyžaduje aby tieto moduly zabezpečovali spracovanie údajov v nasledujúcich okruhoch.

Modul Účtovníctvo

Ide o hlavný modul celého Informačného systému obce. Obsahuje najmä:

 • vytváranie a spracovanie vlastných účtovných dokladov
 • preberanie a spracovanie účtovných dokladov z ostatných ekonomických a špecifických programov
 • vedenie podvojného účtovníctva na účtoch zvolenej účtovej osnovy
 • zavedenie počiatočných stavov
 • ručné i automatické účtovanie
 • vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr
 • tvorba saldokont z uhradených, neuhradených, prípadne čiastočne uhradených faktúr automatizácia pri účtovaní faktúr, saldokontových a kurzových rozdielov
 • prezentácia nahraných údajov vo forme množstva tlačových zostáv a tabuľkových zobrazení   bilancia a výkazy ziskov a strát
 • výkaz o plnení príjmov a výdavkoch rozpočtových organizácií

Dôležité je vzájomné prepojenie s ostatnými ekonomickými  a špecifickými modulmi - mzdy, banka, pokladňa, majetok, dane a poplatky.

Finančný a rozpočtový systém

Rozpočtový systém patrí medzi IS úsekov správy, ktoré podporujú vnútorné procesy a činnosti v rámci obce/mesta. Príkladom sú nasledovné agendy: Čerpanie rozpočtu, Evidencia schvaľovania rozpočtu, Evidovanie platobných poukazov, Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenie   majetkom obce, Pripravovanie a navrhovanie rozpočtu, Reportovanie pre personalistiku a mzdy, Reportovanie pre rozpočet, Reportovanie pre účtovníctvo, Správa pokladne, Správa poštových poukážok, Spravovanie bankových operácií, atď. Modul má poskytovať globálnu funkcionalitu - Správa rozpočtu obce podľa požiadaviek.

Personalistika a mzdy

Modul Personalistika  a mzdy patrí medzi systémy vnútornej správy, ktoré zabezpečujú zaistenie organizačných a evidenčných činností verejnej správy. Modul má poskytovať globálnu funkcionalitu - Podpora výkonu správy personalistiky a spracovania miezd.

Systém pre zastupiteľstvo obce

Systém pre zastupiteľstvo patrí medzi systémy podporujúce vnútorné procesy a činnosti v rámci obce. Tieto systémy sú dôležité na zaistenie organizačných činností verejnej správy a spravidla už prítomné v prostredí jednotlivých obciach. Systém pre zastupiteľstvo plní funkciu evidencie, správy a výsledkov činnosti zastupiteľstva. Modul má poskytovať globálnu funkcionalitu - Podpora výkonu kompetencií zastupiteľstva.

Systém správy majetku obce

Systém správy majetku patrí medzi systémy vnútornej správy, ktoré zabezpečujú zaistenie organizačných a evidenčných činností verejnej správy. Modul má poskytovať globálnu funkcionalitu - Podpora výkonu kompetencií správy majetku.

Systém účtovníctva obce/mesta patrí medzi systémy vnútornej správy, ktoré zabezpečujú zaistenie organizačných a evidenčných činností verejnej správy. Modul má poskytovať globálnu funkcionalitu - Podpora výkonu správy účtovníctva.

Modul Registratúra

Modul musí mať štandardizované dátové štruktúry podľa aktuálneho výnosu MFSR k štandardom. Modul Registratúra má poskytovať tieto povinné IS služby:

 • sprístupnenie registratúrnych údajov,
 • sprístupnenie zoznamu registratúrnych záznamov podľa definovaných kritérií,
 • vytvorenie registratúrneho záznamu,
 • zmena atribútov/stavu registratúrneho záznamu,
 • integračná služba - modul registratúra.

 

Samozrejme, ISO môže obsahovať aj ďalšie moduly podľa potrieb a požiadaviek obce.