Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

Informačný systém obce (ISO) a DCOM

Verzia pre tlač

Rámec projektu neobsahuje vytváranie nových ISO systémov, ale výber osvedčených dodávateľov informačných systémov pre obce, ktorí majú záujem spolupracovať a začleniť svoje riešenia do ponuky IS DCOM.

Národný projekt DCOM predpokladá, že informačný systém obce (ISO) bude zabezpečovať funkcie vnútornej správy obce v súlade minimálne v rozsahu základných modulov: účtovníctvo obce, finančný a rozpočtový systém, banka a pokladňa, personalistika a mzdy, registratúra, správa majetku obce a systém pre zastupiteľstvo.

Zámerom projektu nie je vytvárať nové SW riešenia pre vnútorné agendy obecných úradov, ale vybrať osvedčených dodávateľov, ktorí by vytvorili ponuku aplikácií Datacentra. DCOM vytvorí podmienky, aby dodávatelia komplexných informačných riešení pre obce (ISO balíky) ponúkali svoje riešenia integrované na ostatné IS VS prostredníctvom rozhrania spoločného dátového centra.

Identifikácia ISO dodávateľov

Cieľom je získať okruh ISO dodávateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu a využitie svojich ISO riešení ako súčasť ponuky DCOM. Ponuka pre spoluprácu je otvorená pre všetkých zhotoviteľov ISO systémov, ktorí prejavia záujem o začlenenie svojich ISO riešení do projektu DCOM.

Posudzovanie ISO systémov

Predmetom posúdenia je Informačný systém obce a jeho súlad s podmienkami nasadenia a prevádzkovania v rámci cloudovej infraštruktúry DCOM, s požiadavkami na integračné väzby, ako aj s ďalšími súvisiacimi požiadavkami vyplývajúcimi z realizácie projektu DCOM. Výsledkom budú ISO riešenia vhodné pre DCOM, spomedzi ktorých si obce budú vyberať v rámci realizácie projektu DCOM.

Dodávateľ daného ISO riešenia sa zaviaže vykonať migráciu dát na obciach, ktoré si tohto dodávateľa vyberú. Ďalej sa dodávatelia ISO balíkov  zaviažu, že SW ktorý umiestnia v prostredí DCOM za účelom jeho poskytovania formou SaaS pre obce a mestá, bude po dobu 5 rokov po skončení projektu DCOM, dohodnuté funkčné, technické, prevádzkové a ďalšie požiadavky.