Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

Opis modulov pre eSlužby

Verzia pre tlač

Súčasťou DCOM riešenia sú moduly umožňujúce realizáciu širokého rozsahu elektronických služieb samosprávy. Dokument uvádza súhrnný prehľad jednotlivých modulov, ich funkcie a súvisiace služby.

Elektronická podateľňa DCOM

Podateľňa DCOM je kľúčovým komponentom z pohľadu pracovníka obecného úradu. Podateľňa DCOM zabezpečuje všetky procesy súvisiace so správnym konaním a prostredníctvom podateľne sú pracovníci úradov obce schopní interagovať s automatizovanými procesmi.

Podateľňa vedie evidenciu prijatých a odoslaných dokumentov vo forme konaní, stráží a upozorňuje na lehoty stanovené špecifickými agendami v rámci správneho konania. V rámci konfigurácie podateľne DCOM je možné na jednotlivých tenantov uplatniť rôzne nastavenia v prípade procesov schvaľovania, podpisovania a spracovania.  

Prostredníctvom napojenia na integračnú vrstvu DCOM sú sprístupnené funkcie ÚPVS, tj. hlavne príjem a odoslanie rozhodnutí.   

ePodateľňa aj priamo spracováva Špecifické konanie.

Modul eDemokracia

Modul eDemokracia bude zabezpečovať elektronickú komunikáciu úradu a zastupiteľstva obce s občanmi v oblastiach, ktoré podporujú demokratické zapájanie obyvateľov do riadenia obce. Služby by mali zvyšovať povedomie a participovanie občanov na správe vecí verejných. Modul bude zabezpečovať podporu poskytovania eSlužieb a interných procesov úradu pre správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami ako vybavovanie petícií, rôzne pripomienky a informačné služby, návrhy a pripomienky verejnosti, návrhy a pripomienky na mestské/obecné zastupiteľstvo zo strany občanov ku návrhu rôznych dokumentov (napríklad pripomienkovanie územného plánu obce verejnosťou, atď.), rôznych koncepcií a pod.

V určitých situáciách bude možné vynechať krok autentifikácie, teda občan bude mať možnosť vyjadriť svoj názor anonymne. Autentifikáciou v tomto prípade občan potvrdzuje, že má záujem dostať spätnú informáciu o priebehu a výsledku procesu, ktorý inicioval.

Špeciálnou podmnožinou služieb modulu eDemokracia sú služby, ktoré sa týkajú pripomienkovania. Pripomienkovanie bude možné genericky nakonfigurovať pre rôzne entity.

Funkcie modulu

 • Pripomienky:
  • zaevidovanie materiálov na pripomienkovanie a ich metadát – napríklad návrh rozpočtu obce, územný plán obce, návrhy nariadení,
  • sprístupnenie pre občanov s možnosťou prezerania príloh,
  • zaevidovanie, úprava pripomienky,
  • spracovanie pripomienok úradníkom obce, úprava atribútov (aj hromadná),
  • prehľady pripomienok, možnosť tlače na zasadanie, exportov záznamov do rôznych formátov,
  • evidencia reakcií, stanovísk a následné notifikovanie občana o (ne)akceptovaní pripomienky – pri neanonymnej pripomienke,
  • zverejnenie pripomienok a reakcií na portáli (moderované úradníkom obce),
  • sumárne prehľady o počtoch akceptovaných/neakceptovaných, v termíne/po termíne v používateľom definovanom členení na základe všetkých dostupných atribútov,
 • podávanie žiadostí – o voličský preukaz, o poskytnutie informácie, o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci;
 • možnosť evidencia a vybavovania petícií, sťažností a podnetov;
 • umožní úradníkovi spravovať predmetné evidencie, upravovať atribúty, zneplatňovať záznamy, moderovať zverejňovanie informácií;
 • vydávanie upovedomení o zverejnení, stanovísk k podaniam;
 • možnosť filtrovania a vyhľadávania v údajoch podľa ľubovoľných kritérií.

Modul eDemokracia bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 1 Služby modulu eDemokracia

Číslo

Služba

Pôvodný modul

 

Úsek správy: Organizačné zabezpečenie volieb

 

2.1.

Vydávanie voličského preukazu

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek správy: Všeobecná vnútorná správa

 

7.2.

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Informovanie a poradenstvo

 

   

 

Úsek: Cestná doprava

 

2.8.

Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

eDemokracia

 

Úsek: Civilná ochrana

 

4.2.

Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

eDemokracia

 

Úsek: Financie a rozpočet

 

6.3.

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Licencovanie a povoľovanie

6.4.

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

eDemokracia

6.5.

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

eDemokracia

 

Úsek: Kontrola vybavovania petícií a sťažností

 

8.1.

Vybavovanie petícií

eDemokracia

8.2.

Vybavovanie sťažností a podnetov

Notifikácie a sťažnosti

 

Úsek: Kontrolovanie dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb

 

9.1.

Oznamovanie o konaní dražby

Notifikácie a sťažnosti

 

Úsek: Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov

 

21.2.

Pripomienkovanie územného plánu obce

eDemokracia

 

Úsek: Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

 

24.17.

Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

eDemokracia

 

Úsek: Všeobecná vnútorná správa

 

30.1.

Diskusné fórum mesta

eDemokracia

30.2.

Elektronická úradná tabuľa

eDemokracia

 

Úsek: Vydávanie nariadení

 

31.1.

Pripomienkovanie návrhov nariadení

eDemokracia

 

Úsek: Zhromažďovanie a združovanie

 

33.1.

Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Notifikácie a sťažnosti

 

Modul eDemokracia bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

Tabuľka 2 Vstupy modulu eDemokracia

Vstup

Pôvodný modul

Podanie pripomienky k cestovnému poriadku s odôvodnením

eDemokracia

Podanie pripomienky k návrhu obce

eDemokracia

Podanie pripomienky k návrhu komunitného plánu obce

eDemokracia

Podanie pripomienky k návrhu rozpočtu obce

eDemokracia

Podanie pripomienky k návrhu záverečného účtu obce

eDemokracia

Podanie pripomienky k plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

eDemokracia

Podanie pripomienky k územnému plánu obce

eDemokracia

Podanie petície

eDemokracia

51. Podanie žiadosti o poskytnutie informácie

Informovanie a poradenstvo

Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci

Licencovanie a povoľovanie

Podanie oznámenia o dražbe alebo oznámenia o opakovanej dražbe

Notifikácie a sťažnosti

Podanie sťažnosti alebo podnetu

Notifikácie a sťažnosti

Podanie oznámenia o zvolaní zhromaždenia občanov

Notifikácie a sťažnosti

Podanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov

Registrovanie

Podanie žiadosti o povolenie osobitných prevádzkových hodín

Registrovanie

 

Modul eDemokracia bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

 

Tabuľka 3 Výstupy modulu  eDemokracia

Výstup

Pôvodný modul

Publikovanie diskusného príspevku

eDemokracia

Upovedomenie o zverejnení oznámenia na úradnej tabuli obce

eDemokracia

Vydanie stanoviska k pripomienke k cestovnému poriadku mestskej autobusovej dopravy

eDemokracia

Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu nariadenia

eDemokracia

Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

eDemokracia

Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu rozpočtu obce

eDemokracia

Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu záverečného účtu obce

eDemokracia

Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

eDemokracia

Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k územnému plánu obce

eDemokracia

Vydanie oznámenia o vybavení petície

eDemokracia

Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Informovanie a poradenstvo

Vydanie výpisu pohľadávok voči obci

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie voličského preukazu

Licencovanie a povoľovanie

Zverejnenie informácií o konaní dražby

Notifikácie a sťažnosti

Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní zhromaždenia občanov

Notifikácie a sťažnosti

Vydanie oznámenia obce o stanovisku/vybavení sťažnosti alebo podnetu

Notifikácie a sťažnosti

Sprístupnenie sťažnosti

Notifikácie a sťažnosti

Sprístupnenie zoznamu sťažností podľa definovaných kritérií

Notifikácie a sťažnosti

Vytvorenie sťažnosti

Notifikácie a sťažnosti

Zmena atribútov/stavu sťažnosti

Notifikácie a sťažnosti

Modul informovanie a poradenstvo

Modul informovanie a poradenstvo slúži na správu a zverejňovanie údajov vyplývajúcich zo zákona a informácií súvisiacich s poskytovanými službami. Všeobecne platí, že modul slúži iba na zverejňovanie informácii bez vyžiadania. Služby, ktoré sa týkajú zverejnenia informácií na požiadanie, sú zaradené v module eDemokracia.

Modul ponúka na portáli kompletné a štruktúrované informácie o dostupných eSlužbách na úrovni obce a slúži teda ako interaktívna encyklopédia služieb prepojená so samotnou implementáciou poskytovaných služieb a ich produkčnými definíciami. Samozrejmosťou je možnosť vyhľadávania v týchto údajoch a prepojenie na životné situácie občana resp. podnikateľa. Modul zvyšuje transparentnosť obce.

Služby modulu je možné rozdeliť do dvoch skupín Info a CMS. Ich funkčnosť sa líši v zdroji dát:

 • CMS časť je vhodná na publikovanie voľne spracovaných informácií, ktoré nie sú obsiahnuté v lokálnych registroch (napr. školy, sociálne, kultúrne zariadenia a podobne).
 • Info časť zverejňuje informácie, ktoré je možné automaticky získať z ostatných častí IS DCOM (napr. interné systémy, lokálne registre, informácie o sadzbách daní, zverejnené zmluvy a podobne).

Napriek tomuto rozdielu bude výsledná prezentácia všetkých týchto údajov konzistentná bez ohľadu na zdroj. Občan bude intuitívne smerovaný navigáciou cez oblasti, úseky správy, v ktorých by sa informácia mohla nachádzať, cez životné situácie alebo cez navigáciu na súvisiacu službu. Publikácia obsahu do CMS je realizovaná štandardne pomocou komponentu CMS z mid-office vrstvy. Komponent poskytuje workflow pre vytvorenie informácie a riadenie jej publikačného cyklu. Služby zaradené do modulu sú bezplatné a nevyžadujú autentifikáciu.

Funkcie modulu

 • umožní úradníkovi obce publikovať informácie k jednotlivým službám, meniť ich v čase resp. zrušiť zverejnenie neaktuálnych informácií,
 • sprístupní v rámci obce možnosť nastavenia workflow pre riadenie publikačného cyklu,
 • umožní zverejňovanie aktualít a informačný servis,
 • umožní úradníkovi obce upravovať grafickú reprezentáciu zverejňovaných údajov,
 • umožní konfigurovať zverejňované informácie, ktorých dátová zložka je primárne obsahom iných systémov IS DCOM – napríklad sadzby dane, dotácie, príspevky, licencie,
 • umožní zverejňovanie informácií, ktorých dátovú zložku je možné načítať z ISO modulov cez integračné rozhranie – napríklad zmluvy, faktúry,
 • sledovanie zmien v zverejnených informáciách,
 • sledovanie návštevnosti stránok zverejnených informácií,
 • možnosť presmerovania na nadväzujúcu službu,
 • možnosť filtrovania a vyhľadávania v údajoch – napríklad v zverejnených zmluvách a faktúrach podľa ľubovoľných kritérií.

Modul Informovanie a poradenstvo bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 4 Služby modulu Informovanie a poradenstvo

Číslo

Služba

 

Úsek správy: Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov

4.1.

Informovanie o územnom pláne

 

Úsek správy: Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

5.1.

Informovanie o sociálnych službách v obci

 

Úsek správy: Verejné obstarávanie

6.2.

Informovanie o verejnom obstarávaní

 

Úsek správy: Všeobecná vnútorná správa

7.1.

Informovanie o činnosti obce

7.4.

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

7.5.

Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

 

 

 

Úsek: Cestná doprava

2.1.

Informovanie o mestskej autobusovej doprave

2.2.

Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

 

Úsek: Cestovný ruch

3.1.

Informovanie o cestovnom ruchu

 

Úsek: Civilná ochrana

4.1.

Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

 

Úsek: Dane a poplatky

5.1.

Informovanie o dani z nehnuteľností

5.2.

Informovanie o dani za jadrové zariadenie

5.3.

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

5.4.

Informovanie o dani za predajné automaty

5.5.

Informovanie o dani za psa

5.6.

Informovanie o dani za ubytovanie

5.7.

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

5.8.

Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

5.9.

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Úsek: Odpadové hospodárstvo

12.1.

Informovanie o odpadovom hospodárstve

 

Úsek: Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo

14.1.

Informovanie o pamätihodnostiach obce

14.2.

Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

 

Úsek: Ochrana pred požiarmi

15.1.

Informovanie o požiarnom poriadku obce

 

Úsek: Regionálny rozvoj

18.1.

Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

 

Úsek: Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom

20.1.

Informovanie o cintorínoch obce

 

Úsek: Školstvo a školské zariadenia

22.1.

Informovanie o centrách voľného času

22.2.

Informovanie o jazykových školách

22.3.

Informovanie o materských školách

22.4.

Informovanie o školských obvodoch

22.5.

Informovanie o špeciálnych triedach

22.6.

Informovanie o základných školách

22.7.

Informovanie o základných umeleckých školách

22.8.

Informovanie o zariadeniach školského stravovania

 

Úsek: Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

24.1.

Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

24.2.

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

 

Úsek: Tvorba a ochrana životného prostredia

26.1.

Informovanie o životnom prostredí

 

Úsek: Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku

29.1.

Informovanie o mestskej polícií

 

Úsek: Všeobecná vnútorná správa

30.3.

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

 

Úsek: Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami

32.1.

Informovanie o náboženských inštitúciách obce

 

Modul Informovanie a poradenstvo bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

 

Tabuľka 6 Výstupy modulu  Informovanie a poradenstvo

Výstup

Pôvodný modul

Publikovanie informácií o činnosti obce

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o sociálnych zariadeniach v obci

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o územnom pláne

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o centrách voľného času

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o cestovnom ruchu    

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o cintorínoch obce

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani za jadrové zariadenie

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani za nevýherné hracie prístroje

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani za predajné automaty

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani za psa

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani za ubytovanie

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani za užívanie verejného priestranstva

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o jazykových školách

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o materských školách

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o mestskej autobusovej doprave

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o obecnej polícií

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o náboženských inštitúciách obce

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o odpadovom hospodárstve

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o pamätihodnostiach obce

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o požiarnom poriadku obce

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o školských obvodoch

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o špeciálnych triedach

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o uzávierke miestnych komunikácií

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o základných školách

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o základných umeleckých školách

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o zariadeniach školského stravovania

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o životnom prostredí

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o civilnej ochrane

Informovanie a poradenstvo

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie informácií o sociálnych službách v obci

Informovanie a poradenstvo

Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami

Informovanie a poradenstvo

Sprístupnenie informačného záznamu

Informovanie a poradenstvo

Sprístupnenie zoznamu informačných záznamov podľa definovaných kritérií

Informovanie a poradenstvo

Vytvorenie informačného záznamu

Informovanie a poradenstvo

Zmena atribútov/stavu informačného záznamu

Informovanie a poradenstvo

 

Modul dane a poplatky

Modul rieši problematiku výberu a správy miestnych daní a poplatkov podľa zákona 563/2009 (zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a zákona 582/2004 (zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov). Modul zabezpečuje kompletné spracovanie miestnych daní a poplatkov:

 • Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty
 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Daň za užívanie verejného priestranstva
 • Daň za ubytovanie
 • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • Daň za jadrové zariadenia
 • Umožňuje evidovať aj iné nedaňové poplatky napr. cintorínsky poplatok, nájomné, poplatok za internet, poplatok za vodné, stočné atď.

Modul umožňuje evidenciu daňovníkov, evidenciu daňových objektov, evidenciu úľav a oslobodení, vyrubenie dane, vyrubenie dodatočného/čiastkového priznania, sledovanie úhrad, vystavenie výziev, upomienok, pokút a vypočítanie sankcií za daňové nedoplatky až po generovanie rozhodnutí, rôznych tlačových zostáv, štatistických výkazov o dani z nehnuteľnosti.

Funkcie modulu

 • evidovanie daňovníkov – fyzických a právnických osôb s možnosťou generovať tlačové zostavy k daňovníkom,
 • definovanie sadzieb daní pre jednotlivé skupiny predmetov dane s možnosťou ich podrobného členenia,
 • evidovanie daňových objektov s možnosťou vypočítať daňovú povinnosť pre daňovníka,
 • možnosť evidovať jednotlivé prílohy k daňovému priznaniu (prílohy k pozemkom, stavbám, bytom, psom, hracím prístrojom a predajným automatom),
 • pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady možnosť evidovať zoznam osôb, ktoré platia poplatok
 • každému predpisu príp. daňovníkovi je priradený jednoznačný variabilný symbol pre jednoduchú identifikáciu platby v systéme,
 •  hromadný prepočet daňovej povinnosti pre všetky daňové objekty za spracovávané zdaňovacie obdobie,
 • vyrubenie úroku z omeškania,
 • tvorba odkladov platenia dane a nedoplatku s prepočtom úroku z odloženej sumy,
 • definovanie splátkových kalendárov, s možnosťou evidovania individuálneho splátkového kalendára zvolenému daňovníkovi,
 • prepočet úroku z odloženej sumy,
 • vystavenie upomienok a výziev pre nedoplatky,
 • možnosť vystaviť pokutu v zmysle zákona o správe daní (daňový poriadok),
 • prerozdelenie preplatkov,
 • odpis pohľadávky,
 • riešenie odvolacieho konania,
 • ročná uzávierka, ročný archív evidovaných daní a poplatkov,
 • automatické ukladanie zmien, ktoré vykonajú pracovníci v module,
 • tlač štítkov, poštových poukážok, rozhodnutí a rôznych tlačových zostáv

Modul dane a poplatky bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 7 Služby modulu dane a poplatky

Číslo

Služba

Pôvodný modul

 

Úsek správy: Dane a poplatky

 

1.1.

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Registrovanie

1.2.

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Registrovanie

1.3.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Registrovanie

1.4.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Registrovanie

1.5.

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platby

1.6.

Platenie miestnych daní

Platby

1.7.

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Platby

1.8.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Registrovanie

 

Úsek správy: Všeobecná vnútorná správa

 

7.3.

Registrovanie psa

Registrovanie

     

 

   

 

Úsek: Dane a poplatky

 

5.10.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

Registrovanie

5.11.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Registrovanie

5.12.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Registrovanie

5.13.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Registrovanie

5.14.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Registrovanie

5.15.

Platenie ostatných poplatkov

Platby

5.16.

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Registrovanie

5.17.

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Registrovanie

5.18.

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Registrovanie

5.19.

Vrátenie pomernej časti dane

Registrovanie

 

Úsek: Odpadové hospodárstvo

 

12.2.

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Licencovanie a povoľovanie

 

Modul dane a poplatky bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

 

Tabuľka 8 Vstupy modulu dane a poplatky

Vstup

Pôvodný modul

Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a doplnenie nádoby na vývoz komunálneho odpadu

Licencovanie a povoľovanie

Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Registrovanie

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Registrovanie

Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Registrovanie

Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie daňového nedoplatku

Registrovanie

Podanie žiadosti o odklade platenia dane alebo platenia dane v splátkach

Registrovanie

Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie

Registrovanie

Podanie oznámenia o zániku alebo zmene daňovej povinnosti z miestnych daní a poplatkov

Registrovanie

Podanie žiadosti o prihlásenie psa do evidencie alebo odhlásenie psa z evidencie

Registrovanie

Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane

Registrovanie

 

Modul dane a poplatky bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

 

 

 

Tabuľka 9 Výstupy modulu  dane a poplatky

Výstup

Pôvodný modul

Upovedomenie o evidenčnej známke

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej nádoby pre odpad a separovaný odpad

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Registrovanie

Upovedomenie o vrátení pomernej časti dane

Registrovanie

Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru k dani za jadrové zariadenie

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za nevýherné hracie prístroje

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za predajné automaty

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za psa

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za ubytovanie

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru k dani za užívanie verejného priestranstva

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Registrovanie

Vydanie potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Registrovanie

Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo odpustení daňového nedoplatku

Registrovanie

Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie

Registrovanie

Vydanie rozhodnutia o odklade platenia dane alebo vydanie rozhodnutia o platení dane v splátkach

Registrovanie

Vydanie platobného výmeru za daň z nehnuteľností

Registrovanie

 

Modul licencovanie a povoľovanie

Modul zabezpečuje poskytovanie elektronických služieb mesta z pohľadu evidencie a správy žiadaných, schvaľovaných, schválených alebo zamietnutých licencií a povolení žiadateľov v oblastiach predaja, poskytovania služieb, dopravy, prevádzok, pozemných komunikácií a pod. Činnosti spadajúce do modulu sú frekventované, a preto ich elektronizácia bude znamenať pre žiadateľov značnú úsporu nákladov a zníženie administratívnej záťaže. Modul umožní tiež minimalizovať potrebu elektronických príloh, keďže niektoré z nich bude možné získať z integrovaných systémov.

Služby modulu sú transakčného charakteru a ich schvaľovací proces bude do určitej miery na úrovni obce konfigurovateľný. Pri vytváraní novej licencie modul umožňí definovať nutné podmienky, ktoré musia byť splnené na udelenie licencie. Tieto podmienky bude systém automaticky kontrolovať a pri nespĺňaní podmienok bude možné automaticky vygenerovať a zaslať správu informujúcu žiadateľa o licenciu o podmienkach ktoré nespĺňa, dokumentoch ktoré ešte musí dodať a podobne.

Funkcie modulu

 • prehľady udelených licencií a povolení – všetkých dokladovaných príloh ako aj vydaných rozhodnutí,
 • prehľady zamietnutých licencií a povolení,
 • prehľady žiadateľov, histórii konaní,
 • konfigurácia toku dokumentov za účelom úpravy schvaľovacieho procesu podľa toho ako v danej obci schvaľovanie prebieha,
 • definovanie nutných a formálnych podmienok pre udelenie licencie – a ich automatické vyhodnocovanie a zasielanie notifikácii pri ich nesplnení,
 • umožní obci definovanie voliteľných atribútov k licencii/povoleniu,
 • mapovanie atribútov licencie/povolenia na voliteľné atribúty konkrétneho poplatku zadefinovaného cez modul dane a poplatky,
 • občanovi sprístupní všetky požiadavky potrebné na udelenie licencie,
 • sledovanie priebehu schvaľovacieho procesu podania,
 • vydávanie a tlač rozhodnutí, povolení a licencií,
 • riešenie odvolacieho konania,
 • sumárne prehľady o počtoch pridelených a nepridelených licencií, zaplatených a nezaplatených poplatkoch v používateľom definovanom členení na základe všetkých dostupných atribútov,
 • umožní pridanie záznamov, zmenu atribútov záznamov resp. zrušenie licencie,
 • automatické ukladanie zmien, ktoré vykonajú pracovníci v module.

Modul licencovanie a povoľovanie bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 10 Služby modulu licencovanie a povoľovanie

Číslo

Služba

Pôvodný modul

 

Úsek správy: Pozemné komunikácie

 

3.1.

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek správy: Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov

 

4.2.

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Licencovanie a povoľovanie

 

 

 

 

Úsek: Archívy a registratúry

 

1.1.

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Cestná doprava

 

2.3.

Licencovanie mestskej autobusovej dopravy

Licencovanie a povoľovanie

2.7.

Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok

Licencovanie a povoľovanie

2.9.

Schvaľovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Hazardné hry

 

7.1.

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Médiá a audiovízia

 

11.1.

Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme

 

13.1.

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Notifikácie a sťažnosti

 

Úsek: Pozemné komunikácie

 

16.1.

Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Licencovanie a povoľovanie

16.2.

Vydávanie parkovacej karty

Licencovanie a povoľovanie

16.3.

Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Premávka na pozemných komunikáciách

 

17.1.

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Rybárstvo

 

19.1.

Vydávanie rybárskeho lístku

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom

 

20.11.

Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov

 

21.1.

Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Štátne symboly, heraldický register

 

25.1.

Povoľovanie používania symbolov obce

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Tvorba a ochrana životného prostredia

 

26.3.

Povoľovanie ohňostrojových prác

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Všeobecná vnútorná správa

 

30.6.

Povoľovanie ambulantného predaja

Licencovanie a povoľovanie

30.7.

Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Registrovanie

30.8.

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Licencovanie a povoľovanie

30.9.

Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce

Licencovanie a povoľovanie

 

Modul licencovanie a povoľovanie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

Tabuľka 11 Vstupy modulu licencovanie a povoľovanie

Vstup

Pôvodný modul

Podanie žiadosti o povolenie prístupu k archívnym dokumentom alebo registratúrnym záznamom

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku mestskej autobusovej dopravy

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o zriadenie alebo posun autobusovej zastávky

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy s odôvodnením

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o udelenie individuálnej licencie

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o vyhlásenie v obecnom rozhlase alebo televízii

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti na vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o povolenie vjazdu do pešej zóny alebo historickej časti

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o vydanie rybárskeho lístka

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o zistenie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o povolenie používania symbolov obce

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o súhlas s uskutočnením ohňostrojových prác

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o vydanie povolenia ambulantného predaja

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Licencovanie a povoľovanie

Podanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a umiestneniu prevádzky

Licencovanie a povoľovanie

Podanie oznámenia o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Notifikácie a sťažnosti

 

Modul licencovanie a povoľovanie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

 

Tabuľka 12 Výstupy modulu  licencovanie a povoľovanie

Výstup

Pôvodný modul

Vydanie rozhodnutia o vydaní dopravnej licencie pre mestskú autobusovú dopravu

Licencovanie a povoľovanie

Upovedomenie o (ne)schválení cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla budove

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie zápisu o zriadení alebo posune autobusovej zastávky alebo zamietnutie zriadenia alebo

Licencovanie a povoľovanie

posunu autobusovej zastávky

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia ambulantného predaja

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia k uskutočneniu ohňostrojových prác

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia na používanie symbolov

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia k prístupu archívnych dokumentov alebo registratúrnych záznamov

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia k vykonávaniu podnikateľského zámeru na území obce

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia na užívanie alebo zabratie verejného priestranstva

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia na vjazd a zotrvanie vozidla v pešej zóne alebo historickej časti mesta

Licencovanie a povoľovanie

Upovedomenie o vydaní parkovacej karty

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie rybárskeho lístka

Licencovanie a povoľovanie

Upovedomenie o vyhlásení v obecnom rozhlase alebo televízii

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie povolenia o vyhradení parkovacieho miesta

Licencovanie a povoľovanie

Upovedomenie o cene za pozemok podľa cenovej mapy

Licencovanie a povoľovanie

Sprístupnenie záznamu o licencii alebo povolení

Licencovanie a povoľovanie

Sprístupnenie zoznamu licencií alebo povolení podľa definovaných kritérií

Licencovanie a povoľovanie

Vytvorenie záznamu licencie alebo povolenia

Licencovanie a povoľovanie

Zmena atribútov/stavu licencie alebo povolenia vrátane jej zrušenia

Licencovanie a povoľovanie

Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Notifikácie a sťažnosti

Modul majetok a prenajímanie

Modul poskytuje predaj a prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce, ktoré sa riadia zákonmi „Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“ a „Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“. Sadzby a spôsoby realizácie predaja a prenájmu sú upresňované všeobecnými záväznými nariadeniami obce. Spôsob realizácie predaja, alebo prenájmu majetku a činnosti, ktoré je potrebné vykonať medzi podaním žiadosti a podpísaním zmluvy budú podporované v IS DCOM predkladaného riešenia. Evidencia primárnych údajov potrebných na výkon služieb sa nachádza buď v ISO module alebo pri jeho absencii sú príslušné zoznamy majetku obce evidované priamo v dátových registroch IS DCOM.

Riešenie s využitím certifikovaného ISO modulu zabezpečí obci:

 • Komplexné zastrešenie evidencie všetkého majetku obce (dlhodobého, krátkodobého, drobného; hmotného, nehmotného, finančného)
 • Sledovanie pohybu majetku (zaradenie, zhodnotenia, vyradenia, čiastočné vyradenia, prevody majetku ...)
 • Generovanie daňových odpisov pri rôznych metódach odpisovania v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 592/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
 • Generovanie účtovných odpisov pri užívateľsky definovaných odpisových plánoch
 • Generovanie zdrojov financovania a ich predkontáciu
 • Hromadné zmeny (zmena zodpovednej osoby, útvaru, umiestnenia, druhu majetku)
 • Prehľady majetku, odpisov a tlačové zostavy podľa voliteľných kritérií

Modul majetok a prenajímanie IS DCOM-u pomocou SOA štandardov komunikuje s ISO za účelom:

 • získania zoznamov majetku určeného na predaj a prenájom,
 • nastavovania príznakov do primárnej evidencie,
 • spustenia procesu vyradenia pri predaji majetku obce.

 

Funkcie modulu

 • sprístupnenie zoznamov majetku určeného na predaj resp. prenájom (v režime bez ISO aj jeho evidovanie) pre občanov a podnikateľov ako aj pre úradníkov obce
 • nastavovanie sadzieb prenájmu,
 • definovanie spôsobov predaja,
 • podpora pre evidenciu celého procesu obchodnej verejnej súťaže na predaj, prenájom
  •  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
  •  predkladanie a posudzovanie súťažných návrhov občanmi a podnikateľmi
  •  spracovanie prijatých podaní a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
  •  uzatvorenie zmlúv o prevode majetku resp. vystavovanie zmlúv o prenájme a výmerov na prenájom
 • podpora pre tvorbu zmlúv o prenájme a ich predlžovaní,
 • riešenie odvolacieho konania,
 • sumárne prehľady o príjmoch z prenájmu a predaja, počtoch žiadostí v používateľom definovanom členení,
 • automatické ukladanie zmien, ktoré vykonajú pracovníci v module.

Modul majetok a prenajímanie bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 13 Služby modulu majetok a prenajímanie

Číslo

Služba

 

Úsek: Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom

20.2.

Predaj bytových priestorov obce

20.3.

Predaj hnuteľného majetku obce

20.4.

Predaj nebytových priestorov obce

20.5.

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

20.6.

Prenájom bytových priestorov obce

20.7.

Prenájom hnuteľného majetku obce

20.8.

Prenájom hrobového miesta

20.9.

Prenájom nebytových priestorov obce

20.10.

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

20.12.

Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

 

Úsek: Tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky

27.1.

Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

 

Modul majetok a prenajímanie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

 

Tabuľka 14 Vstupy modulu majetok a prenajímanie

Vstup

Pôvodný modul

Podanie žiadosti o predaj bytových priestorov obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o kúpu hnuteľného majetku obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o predaj nebytových priestorov obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o prenájom bytu vo vlastníctve obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o prenájom hnuteľného majetku obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o prenájom hrobového miesta

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na majetok obce

Majetok a prenajímanie

Podanie žiadosti o pridelenie bytu

Majetok a prenajímanie

 

Modul majetok a prenajímanie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

 

Tabuľka 15 Výstupy modulu  majetok a prenajímanie

Výstup

Pôvodný modul

Vydanie zmluvy o prevode bytového priestoru na žiadateľa

Majetok a prenajímanie

Vydanie kúpnej zmluvy pre hnuteľný majetok obce

Majetok a prenajímanie

Vydanie zmluvy o prevode nebytového priestoru na žiadateľa

Majetok a prenajímanie

Vydanie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku na žiadateľa

Majetok a prenajímanie

Vydanie výmeru na pridelenie nájomného bytu mesta

Majetok a prenajímanie

Vydanie zmluvy o prenájme hnuteľného majetku obce

Majetok a prenajímanie

Poskytnutie prenájmu hrobového miesta

Majetok a prenajímanie

Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru v majetku obce

Majetok a prenajímanie

Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný nehnuteľný majetok obce

Majetok a prenajímanie

Vydanie zmluvy o zriadení vecného bremena

Majetok a prenajímanie

Sprístupnenie záznamu o prenájme majetku obce

Majetok a prenajímanie

Sprístupnenie zoznamu o prenájme majetku obce

Majetok a prenajímanie

Vytvorenie záznamu o prenájme majetku obce

Majetok a prenajímanie

Zmena atribútov/stavu záznamu o prenájme majetku obce

Majetok a prenajímanie

Vydanie rozhodnutia o pridelení bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Registrovanie

 

Modul notifikácie a sťažnosti

Proces služieb modulu notifikácie a sťažnosti sa zaoberá oznámením udalosti, ohlásením skutočnosti alebo sťažnosti občanom alebo podnikateľom a spravidla je vyžadovaná spätná väzba. Služby je možné volať aj anonymne avšak bez možnosti získať spätnú väzbu. Anonymný občan má možnosť sa dozvedieť o naložení s jeho podaním iba prostredníctvom Info modulu. Služby modulu sú špecifické tiež tým, že môžu presahovať rámec legislatívnych požiadaviek na obec, keďže v niektorých prípadoch občan nemusí žiadať o konkrétnu službu, avšak chce upozorniť samosprávu na isté okolnosti, o ktorých je presvedčený, že by mala o nich vedieť. Služby zaradené do modulu sú bezplatné.

Funkcie modulu

 • umožní občanovi alebo podnikateľovi informovať obec o poruche,  konaní vereného kultúrneho podujatia atď.
 • úradníkovi sprístupní prehľady zaevidovaných notifikácií a sťažností za jednotlivé služby s možnosťou ich správy, filtrovania, exportovania,
 • sprístupnenie prehľadov aj občanom s možnosťou moderovania výstupov úradníkom obce – cieľom je zverejniť údaje iba v prípade, keď to má pre verejnosť zmysel a keď sa nejedná o mylné, nekorektné alebo inak nevhodné informácie,
 • aktívna notifikácia zadávateľovi podnetu v prípade, že nastala zmena v notifikácii alebo sťažnosti,
 • umožní občanovi sledovať stav jeho podaní, kto ich spravuje (ak je táto informácia vhodná) s akým výsledkom,
 • umožní úradníkovi obce stanoviť termíny na vydanie potvrdení a rozhodnutí s kontrolou lehoty vybavenia a potrebnými notifikáciami,
 • umožní vystavovanie, vydávanie a tlač potvrdeniek o prijatí oznámení,
 • umožní obci definovanie voliteľných atribútov k službám - napríklad možnosti zadania ďalších údajov špecifických pre obec ako kultúrne podujatia, alebo stanovenie vlastných typov podnetov atď.
 • sprístupní meteringové údaje o počtoch podaní, spôsobe naloženia v členení podľa užívateľom definovaných kritérií,
 • zaregistrovanie sledovania zmien v záznamoch,
 • umožní pridanie záznamov, zmenu atribútov záznamov,
 • automatické ukladanie zmien, ktoré vykonajú pracovníci v module.

Modul Notifikácie a sťažnosti bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 16 Služby modulu notifikácie a sťažnosti

Číslo

Služba

 

Úsek: Cestná doprava

2.4.

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

2.5.

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

2.6.

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

 

Úsek: Štátna starostlivosť o mládež a šport

23.1.

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

 

Úsek: Tvorba a ochrana životného prostredia

26.2.

Oznamovanie o odstrele

 

Úsek správy: Umenie

28.1.

Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

 

Úsek: Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku

29.2.

Oznamovanie strát a nálezov

 

Úsek: Všeobecná vnútorná správa

30.4.

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

30.5.

Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

 

Modul notifikácie a sťažnosti bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

 

Tabuľka 17 Vstupy modulu notifikácie a sťažnosti

Vstup

Pôvodný modul

Podanie ohlásenia poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Notifikácie a sťažnosti

Podanie ohlásenia závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Notifikácie a sťažnosti

Podanie ohlásenia závad zjazdnosti komunikácií

Notifikácie a sťažnosti

Podanie oznámenia o konaní verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí

Notifikácie a sťažnosti

Podanie oznámenia o odstrele

Notifikácie a sťažnosti

Podanie oznámenia o konaní verejného podujatia

Notifikácie a sťažnosti

Podanie oznámenia o nájdenej veci

Notifikácie a sťažnosti

Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho zmeny

Notifikácie a sťažnosti

Podanie oznámenia o ukončení činnosti prevádzkarne

Notifikácie a sťažnosti

Podanie oznámenia o strate

Notifikácie a sťažnosti

 

Modul notifikácie a sťažnosti bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

 

Tabuľka 18 Výstupy modulu  notifikácie a sťažnosti

Výstup

Pôvodný modul

Vydanie povolenia na jednorazovú zmenu prevádzkových hodín

Licencovanie a povoľovanie

Informovanie o odstránení poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Notifikácie a sťažnosti

Informácia o odstránení závady na chodníku alebo priechode pre chodcov

Notifikácie a sťažnosti

Informácia o odstránení závady zjazdnosti komunikácie

Notifikácie a sťažnosti

Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní verejného kultúrneho podujatia

Notifikácie a sťažnosti

Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Notifikácie a sťažnosti

Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o odstrele

Notifikácie a sťažnosti

Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny, zaevidovanie

Notifikácie a sťažnosti

Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu

Notifikácie a sťažnosti

Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o zrušení prevádzkovej jednotky

Notifikácie a sťažnosti

 

Modul obstarávanie

Modul obstarávanie obsahuje evidencie o verejnom obstarávaní (VO) obce a logiku pre spracovanie dát a zabezpečenie ich integrity. Modul zabezpečí informovanie o VO, možnosť elektronického predloženia ponuky a všetkých sprievodných podkladov a dokumentov vyžadovaných súťažnými podmienkami konkrétneho VO.

Obstarávateľ bude môcť definovaním súťažných podmienok určiť možných účastníkov, ktorí sú po ich splnení oprávnení sa zapojiť do procesu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu procesný krok autentifikácie uchádzačov môže prebehnúť skôr ako samotný výber služby (do ďalšieho procesu konkrétneho verejného obstarávania sa teda dostanú iba tí účastníci, ktorých obstarávateľ vyzval).

Modul neumožní predkladanie ponúk a zapojenie sa do VO po termíne v prípade, že je stanovený. Klient dostane potvrdenie o odovzdaní ponuky (Registrácia podania), ktoré predstavuje právne záväznú informáciu o tom, že splnil podmienky účasti vo VO. Po produkčnej fáze, v ktorej prebieha vyhodnocovanie ponúk obstarávateľom, proces pokračuje podľa ďalších krokov generického procesného modelu.

Funkcie modulu

 • evidencia VO - pridávanie, zmena atribútov, potrebných príloh, mazanie,
 • definovanie súťažných podmienok pre uchádzačov – a ich automatické vyhodnocovanie a zasielanie notifikácii pri ich nesplnení,
 • sprístupnenie informácií o súťažných podmienkach uchádzačom,
 • možnosť registrácie odberu udalosti zverejnenia VO,
 • občanovi/podnikateľovi umožní predložiť požiadavky na vysvetlenie alebo na opravu súťažných podkladov,
 • vysvetlenie alebo zmena je rozposlaná všetkým uchádzačom,
 • predkladanie ponúk do VO občanmi alebo podnikateľmi,
 • podpora v procese rozhodovania a vyhodnocovania ponúk,
 • umožní účastníkovi VO sledovanie priebehu vyhodnocovania procesu,
 • sumárne prehľady o počtoch obstarávaní, uchádzačov, zrušených VO, atď. v používateľom definovanom členení na základe všetkých dostupných atribútov,
 • prehľady histórie VO a podaných ponúk,
 • vydávanie oznámení o začiatku VO, zmenách v podmienkach, výsledku vyhodnotenia ponúk,
 • riešenie odvolacieho konania,
 • automatické ukladanie zmien, ktoré vykonajú pracovníci v module.

Modul obstarávanie bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 19 Služby modulu obstarávanie

Číslo

Služba

Pôvodný modul

 

Úsek správy: Verejné obstarávanie

 

6.1.

Elektronické verejné obstarávanie

Obstarávanie

6.3.

Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie

Registrovanie

 

Modul obstarávanie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

Tabuľka 20 Vstupy modulu obstarávanie

Vstup

Pôvodný modul

Podanie ponuky do verejného obstarávania

Obstarávanie

 

Modul obstarávanie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

Tabuľka 21 Výstupy modulu  obstarávanie

Výstup

Pôvodný modul

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania, zmluva alebo rámcová dohoda

Obstarávanie

Oznámenie o začiatku VO

Obstarávanie

Vysvetlenie/spresnenie VO

Obstarávanie

Zmena podmienok VO

Obstarávanie

Zrušenie predchádzajúceho rozhodnutia

Obstarávanie

Zrušenie VO

Obstarávanie

Sprístupnenie záznamu o verejnom obstarávaní

Obstarávanie

Sprístupnenie zoznamu verejných obstarávaní podľa definovaných kritérií

Obstarávanie

Vytvorenie záznamu o verejnom obstarávaní

Obstarávanie

Zmena atribútov/stavu záznamu o verejnom obstarávaní

Obstarávanie

Poskytnutie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie

Registrovanie

 

Modul platby

 

Modul platby je integrálnou súčasťou iných modulov DCOM-u, ktoré vyžadujú od občanov zaplatenie dane, poplatku, sankcie, penále, pokuty.

Platba môže byť iniciovaná na základe elektronicky doručeného platobného výmeru za daň z nehnuteľnosti alebo poplatku za komunálny odpad alebo iného poplatku ako nadväzujúca služba.

Druhou skupinou platieb sú správne poplatky, ktoré je potrebné uhradiť v rámci generického procesu. V týchto prípadoch je dôležité, že nie je možné v procese pokračovať, pokiaľ nie je platba zrealizovaná, zaevidovaná do systému a spárovaná s príslušným konaním. Za účelom úhrady správneho poplatku bude IS DCOM integrovaný na centrálne riešenie platieb, ktoré bude slúžiť ako náhrada platby kolkom (schválené Vládou SR uznesením 561/2012). Týmto riešením sa majú získať záväzné informácie o jednotlivých platbách a informácie o prevodoch.

 Modul Platby umožní občanovi využiť niektorý zo spôsobov platby, ktorými DCOM riešenie bude disponovať (elektronické bankovníctvo, štátna pokladňa, platobné karty a tiež hotovostná platba v pokladni úradu). Využitím platby cez portál sa skráti časová náročnosť a zároveň sa zníži chybovosť. Odstránenie chybovosti je zabezpečené predvyplnením údajov a čas sa skráti hlavne zmenou súčasného procesu.

Funkcie modulu

 • občan/podnikateľ môže prezerať svoje záväzky voči obci, jednotlivé úhrady s možnosťou vyhľadávania v transakciách,
 • modul umožní podporu pre platbu cez elektronické bankovníctvo (predvyplnený platobný predpis), štátnu pokladňu, platobné karty,
 • úradník obce má k dispozícií prehľady platobných pohybov banky a pokladne s možnosťou vyhľadávania v transakciách,
 • možnosť importov bankových výpisov s možnosťou automatického resp. dodatočného párovania platieb s prípadným prepojením na ISO,
 • možnosť zaevidovania úhrady v pokladni a tlače pokladničného dokladu
  • výber zo zoznamu čakajúcich platieb občana/podnikateľa
  • (príjem zálohy pre aktuálne neevidovanú požiadavku na platbu)
 • generovanie podkladov a sumárnych prehľadov pre účtovníctvo (ISO),
 • zaevidovaním platby sa uhradená časť premietne do hradenej evidencie,
 • vydávanie pokladničných dokladov pre úhradu hotovosti v pokladni,
 • modul zašle notifikáciu o  platbe občanovi resp. podnikateľovi po spárovaní úhrady v evidencii platieb čakajúcich na úhradu,
 • schvaľovanie platobných operácií,
 • sumárne prehľady o transakciách občana/podnikateľa – otvorených/vysporiadaných/čiastočne uhradených záväzkoch z rôznych modulov v používateľom definovanom členení na základe všetkých dostupných atribútov.

Modul platby bude poskytovať podporu pre platby minimálne nasledovných služieb:

Tabuľka 22 Služby modulu platby

Číslo

Služba

Modul služby

 

Úsek správy: Dane a poplatky

 

1.5.

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dane a poplatky

1.6.

Platenie miestnych daní

Dane a poplatky

1.7.

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Dane a poplatky

 

Úsek správy: Pozemné komunikácie

 

3.1.

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek správy: Všeobecná vnútorná správa

 

7.2.

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

eDemokracia

     

 

   

 

Úsek: Dane a poplatky

 

5.15.

Platenie ostatných poplatkov

Dane a poplatky

 

Úsek: Financie a rozpočet

 

6.3.

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

eDemokracia

 

Úsek: Hazardné hry

 

7.1.

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Matričné veci

 

10.1.

Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Evidencie

10.2.

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Evidencie

10.3.

Uvítanie detí do života

Evidencie

 

Úsek: Médiá a audiovízia

 

11.1.

Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Odpadové hospodárstvo

 

12.2.

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Dane a poplatky

 

Úsek: Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme

 

13.1.

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Notifikácie a sťažnosti

 

Úsek: Pozemné komunikácie

 

16.2.

Vydávanie parkovacej karty

Licencovanie a povoľovanie

16.3.

Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Rybárstvo

 

19.1.

Vydávanie rybárskeho lístku

Licencovanie a povoľovanie

 

Úsek: Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom

 

20.8.

Prenájom hrobového miesta

Majetok a prenajímanie

 

Úsek: Všeobecná vnútorná správa

 

30.6.

Povoľovanie ambulantného predaja

Licencovanie a povoľovanie

30.8.

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Licencovanie a povoľovanie

 

Modul platby bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

Tabuľka 23 Vstupy modulu platby

Vstup

Pôvodný modul

Platobný výmer

Platby

Platobný výmer k miestnym daniam a poplatkom

Platby

Predpis nájomného alebo faktúra na nájomné za bytový alebo nebytový priestor

Platby

Kúpna zmluva

Platby

Platobný výmer na zaplatenie ostatných poplatkov

Platby

Platobný výmer na zaplatenie pokuty, úroku alebo sankčného úroku

Platby

Platobný výmer na zaplatenie prenájmu a užívania verejného priestranstva

Platby

 

Modul platby bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

Tabuľka 24 Výstupy modulu  platby

Výstup

Pôvodný modul

Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platby

Vydanie potvrdenia o zaplatení dane

Platby

Vydanie potvrdenia o zaplatení ostatných poplatkov

Platby

Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku alebo sankčného úroku

Platby

Vydanie potvrdenia o zaplatení

Platby

Sprístupnenie záznamu o platbe

Platby

Sprístupnenie zoznamu o platbách

Platby

Vytvorenie záznamu o platbe

Platby

Zmena atribútov/stavu záznamu o platbe

Platby

Modul sociálne služby

Modul sociálne služby zabezpečuje spracovanie sociálnej agendy obcou. Poskytuje prehľad o osobách, ktoré rieši odbor sociálnych vecí obce a zároveň prehľad všetkých dôležitých informácií pre podporu rozhodovania v týchto záležitostiach. Ide predovšetkým o poskytnutie jednorazových príspevkov, dotácií, poskytnutie sociálnych služieb (stravovanie, zdravotné pomôcky, opatrovateľské služby), sociálna kuratela. Samostatnou časťou je vedenie evidencie o poskytovaní služieb v zariadení pre seniorov (evidencia žiadostí o umiestnenie, evidencia voľných miest, atď.). Pod modul tiež spadá evidencia žiadaných, schvaľovaných, schválených alebo zamietnutých dotácií a príspevkov žiadateľov v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, charity, kultúry, športu, životného prostredia, výchovy a vzdelávania, záujmovej činnosť mládeže a organizáciám zriadeným obcou na prevádzku a investície.

Modul umožní definovanie nutných podmienok, ktoré musia byť splnené na poskytnutie dotácie a príspevku. Tieto podmienky bude modul automaticky kontrolovať a pri nesplnení podmienok bude možné automaticky vygenerovať a zaslať správu informujúcu žiadateľa o dotáciu a príspevok o podmienkach, ktoré nespĺňa, dokumentoch, ktoré ešte musí dodať a podobne. Systém bude tiež umožňovať export a zaslanie všetkých požiadaviek potrebných na poskytnutie dotácie a príspevku žiadateľovi o dotáciu a príspevok.

Informácie o poskytovaných sociálnych službách, dotáciách a príspevkoch budú pomocou modulu informovanie a poradenstvo zverejnené. To zlepší transparentnosť v ich prideľovaní.

 

Funkcie modulu

 • správa evidencie sociálnych služieb a zariadení poskytovaných obcou, ich pridávanie, úprava atribútov, mazanie,
 • definovanie nutných a formálnych podmienok pre poskytnutie sociálnej služby – a ich automatické vyhodnocovanie a zasielanie notifikácii pri ich nesplnení, resp. pri požiadavke na doplnenie podkladov
  •  sprístupnenie podmienok na priznanie sociálnej služby potenciálnym uchádzačom na základe VZN
 • správa evidencie priznaných/zamietnutých nárokov a (ne)poskytnutých služieb, všetkých dokladovaných príloh ako aj vydaných rozhodnutí,
 • definovanie potrebných príloh k poskytovaným sociálnym službám,
 • podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, dotácie, finančného príspevku s potrebnými povinnými a nepovinnými prílohami aj ako neúplné podanie,
 • vydávanie a tlač rozhodnutí o (ne)udelení finančného príspevku, (ne)návratnej dotácie,
 • prehľady žiadateľov, histórie priebehov konaní,
 • konfigurácia toku dokumentov za účelom úpravy schvaľovacieho procesu podľa toho ako v danej obci schvaľovanie prebieha
 • umožní obci definovanie voliteľných atribútov k sociálnej službe alebo zariadeniu,
 • sledovanie priebehu schvaľovacieho procesu podania,
 • riešenie odvolacieho konania,
 • sumárne prehľady o počtoch (ne)priznaných sociálnych služieb, dotácií, príspevkov, počtoch žiadateľov v používateľom definovanom členení na základe všetkých dostupných atribútov,
 • pre potreby zabezpečenia rozhodovacieho procesu bude modul prepojený s evidenciou pohľadávok,
 • automatické ukladanie zmien, ktoré vykonajú pracovníci v module

Modul sociálne služby bude zabezpečovať nasledovné služby:

Tabuľka 25 Služby modulu sociálne služby

Číslo

Služba

Pôvodný modul

 

Úsek: Financie a rozpočet

 

6.1.

Poskytovanie návratných dotácií

Dotácie a príspevky

6.2.

Poskytovanie nenávratných dotácií

Dotácie a príspevky

 

Úsek: Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

 

24.3.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Dotácie a príspevky

24.4.

Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Dotácie a príspevky

24.5.

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Registrovanie

24.6.

Poskytovanie odľahčovacej služby

Registrovanie

24.7.

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Registrovanie

24.8.

Poskytovanie prepravnej služby

Registrovanie

24.9.

Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Registrovanie

24.10.

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Registrovanie

24.11.

Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

Registrovanie

24.12.

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Registrovanie

24.13.

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Registrovanie

24.14.

Poskytovanie stravovania v jedálni

Registrovanie

24.15.

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Registrovanie

24.16.

Požičiavanie zdravotných pomôcok

Registrovanie

 

Modul sociálne služby bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

 

Tabuľka 26 Vstupy modulu sociálne služby

Vstup

Pôvodný modul

Podanie žiadosti o poskytnutie návratnej dotácie

Dotácie a príspevky

Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie

Dotácie a príspevky

Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Dotácie a príspevky

Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Dotácie a príspevky

Podanie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vrátane odôvodnenia

Registrovanie

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby

Registrovanie

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

Registrovanie

Podanie žiadosti o poskytnutie prepravnej služby

Registrovanie

Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Registrovanie

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári

Registrovanie

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

Registrovanie

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Registrovanie

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Registrovanie

Podanie žiadosti o poskytnutie stravovania v jedálni

Registrovanie

Podanie žiadosti o poskytnutie základného sociálneho poradenstva

Registrovanie

Podanie žiadosti o požičanie zdravotných pomôcok

Registrovanie

 

Modul sociálne služby bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

 

Tabuľka 27 Výstupy modulu  sociálne služby

Výstup

Pôvodný modul

Vydanie rozhodnutia o udelení finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Dotácie a príspevky

Vydanie rozhodnutia o udelení finančného príspevku na sociálnu oblasť

Dotácie a príspevky

Vydanie rozhodnutia o udelení návratnej dotácie

Dotácie a príspevky

Vydanie rozhodnutia o udelení nenávratnej dotácie

Dotácie a príspevky

Sprístupnenie záznamu o dotácii alebo príspevku

Dotácie a príspevky

Sprístupnenie zoznamu dotácií alebo príspevkov podľa definovaných kritérií

Dotácie a príspevky

Vytvorenie dotácie alebo príspevku

Dotácie a príspevky

Poskytnutie informácií týkajúcich sa základného sociálneho poradenstva obce

Informovanie a poradenstvo

Vydanie rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi

Registrovanie

Vydanie zmluvy o požičaní zdravotnej pomôcky

Registrovanie

Vydanie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby

Registrovanie

Vydanie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

Registrovanie

Vydanie rozhodnutia o poskytovaní prepravnej služby

Registrovanie

Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Registrovanie

Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári

Registrovanie

Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Registrovanie

Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Registrovanie

Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Registrovanie

Vydanie rozhodnutia o stravovaní v jedálni

Registrovanie

Sprístupnenie záznamu registrácie

Registrovanie

Sprístupnenie zoznamu záznamov registrácií podľa definovaných kritérií

Registrovanie

Vytvorenie záznamu registrácie

Registrovanie

Modul evidencie

Do modulu evidencie patria služby, ktoré riešia rôzne oblasti verejného života. Služby spravidla čítajú zdrojové dáta z back-office-ového systému (evidencia obyvateľov ...). Nad týmito údajmi je následne vybudovaná nadstavba pre elektronizáciu a zefektívnenie pôvodného procesu. V rámci generického procesu je súčasťou dotknutých služieb aj platba.

Funkcie modulu

 • správa evidencií občianskych svadobných obradov, rozlúčok so zosnulými a uvítaní detí do života - pridávanie záznamov, úprava atribútov, mazanie,
 • umožní podávanie žiadostí o organizovanie občianskeho svadobného obradu a rozlúčky so zosnulým,
 • schvaľovanie termínu konania svadby alebo rozlúčky – (nutná prítomnosť starostu/primátora),
 • vystavenie povrdení o termíne konaní svadby alebo rozlúčky,
 • evidencia uvitaní do života spolu s priradením pozvaných rodičov s deťmi,
 • zasielanie pozvánok na uvítanie detí do života na základe zaevidovaných údajov do matriky,
 • podanie potvrdenia o účasti na uvítaní do života,
 • sumárne prehľady o počtoch konaných svadobných obradov, rozlúčok so zosnulými v používateľom definovanom členení na základe všetkých dostupných atribútov,
 • automatické ukladanie zmien, ktoré vykonajú pracovníci v module.

 

Modul evidencie bude zabezpečovať nasledovné služby:

 

Tabuľka 28 Služby modulu evidencie

Číslo

Služba

Pôvodný modul

 

Úsek: Matričné veci

 

10.1.

Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Registrovanie

10.2.

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Registrovanie

10.3.

Uvítanie detí do života

Registrovanie

 

Modul evidencie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných vstupov služby:

Tabuľka 29 Vstupy modulu evidencie

Vstup

Pôvodný modul

Podanie žiadosti o organizovanie svadobného obradu

Registrovanie

Podanie formulára na spracovanie rozlúčkového listu

Registrovanie

Podanie potvrdenia o účasti na obrade uvítanie do života

Registrovanie

 

Modul evidencie bude zabezpečovať funkčnosť pre vyhotovenie nasledovných výstupov služby:

Tabuľka 30 Výstupy modulu  evidencie

Výstup

Pôvodný modul

Vydanie potvrdenia o termíne konania občianskeho svadobného obradu

Registrovanie

Vydanie potvrdenia o schválení a termíne konania občianskej rozlúčky so zosnulým

Registrovanie

Vydanie potvrdenia o termíne konania uvítania detí do života

Registrovanie