Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

Prínosy projektu pre obecné úrady

Verzia pre tlač

Realizácia projektu DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST (DCOM) bude znamenať zvýšenie úrovne vo vybavenosti obecných úradov IT infraštruktúrou a významné zlepšenie možností vo využívaní informačných technológií najmä  pre pracovníkov obecných úradov v menších obciach.

Súčasný stav

V súčasnosti si obce a mestá individuálne nakupujú HW, SW a služby spojené s ich prevádzkou. Existuje mnoho väčších i menších dodávateľov, ktorí na rôznych platformách a s rôznou kvalitou poskytujú SW produkty a služby pre verejnú správu. Vybavenie obecných úradov technickou infraštruktúrou je obmedzené finančnými možnosťami najmä v prípade menších obcí. Na úroveň využívania infokomunikačných technológií (IKT) má tiež vplyv úroveň IT znalostí a zručností pracovníkov obecných úradov. Možno zhrnúť, že využívanie moderných technológií v obciach a miestach je rôznorodé a najmä v menších obciach nezodpovedá nárokom a požiadavkám na zvýšenie úrovne služieb samosprávy.

Rozsah kompetencií a z toho vyplývajúcich služieb obcí pre občanov je značný, preto je potrebné na strane obecných úradov významné zlepšenie vo vybavenosti a využívaní IKT.  Riešenie tejto úlohy individuálnymi investíciami do IKT v jednotlivých obciach je finančne aj  časovo veľmi  ťažko realizovateľné. Vhodnejším modelom je centrálne riešenie, ktoré umožní efektívne spoločne používať  softvérové aplikácie podporujúce výkon samosprávnych kompetencií.

Centrálne riešenie informatizácie obecných úradov

Centrálne riešenie informatizácie samosprávy spočíva v realizácii špecializovaného datacentra pre obce a mestá , v ktorom bude sústredená infraštruktúra a softvérové vybavenie, nutné pre sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Základom IS DCOM bude výkonná a overená HW a SW vrstva (DCOM uzol), kompatibilná so štandardami definovanými v rámci informatizácie verejnej správy, ktorá:

  • poskytne priestor pre nasadenie a prevádzku predmetných aplikácií,
  • umožní bezpečný prístup, ukladanie a prácu s údajmi,
  • zaručí vysokú dostupnosť prevádzkovaných systémov,
  • zaručí požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti,
  • poskytne spoľahlivé prepojenie a kompatibilitu na iné systémy verejnej správy, najmä na iné ISVS a základné registre
  • umožní konečnému užívateľovi spracovať agendu týkajúcu sa jeho príslušnosti k samospráve na jednotnom elektronickom obslužnom mieste

Datacentrum bude poskytovať úradom softvérové riešenia spôsobom „softvér ako služba“ (tiež známy ako Software as a Service - „SaaS“), ktorý umožní zamestnancom obecných úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie špecializovaného softvéru na úradoch.

Z pohľadu obecných úradov, ktoré sa zapoja do projektu DCOM  to znamená, že nepotrebujú ďalej vlastniť a udržiavať zložitú technickú infraštruktúru. Pre využívanie SW aplikácií a poskytovanie eGov služieb im postačia počítače (desktop, a/alebo notebook) a tlačiareň, ktoré dostanú za dohodnutých podmienok v rámci projektu.

Významným prínosom pre obecné úrady sú elektronické služby pre vnútorné agendy obecných úradov – informačné systémy obcí (ISO), ktoré budú prostredníctvom DCOM dodávať certifikovaní dodávatelia. Bude možný výber z viacerých balíkov ISO.

Okrem toho bude DCOM poskytovať elektronické služby obcí pre verejnosť – celkove 138 služieb a elektronické služby pre súčinnosť so štátnou správou. Súčasťou DCOM projektu je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a následná údržba a technická podpora.

Projekt DCOM zabezpečí pre obecné úrady kompletnú starostlivosť o informačné technológie, prevádzku a rozvoj aplikácií, starostlivosť o infraštruktúru, informačnú bezpečnosť predstavujúcu ochranu údajov pred znehodnotením a zneužitím, pričom samotné poskytovanie služieb občanovi/podnikateľovi zostane v kompetencii obcí.