Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 04. 12. 2018
nedeľa, 20. január 2019
Home

Prístup k informáciám

Verzia pre tlač

DataCentrum územnej samosprávy Slovenska (ďalej len „Združenie DEUS“) ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“).

Na základe Zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícií, a tieto sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje sprístupniť.

Povinne zverejňované informácie o Združení DEUS na základe § 5 ods. 1 Zákona

spôsob zriadenia povinnej osoby

Združenie DEUS bolo založené ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasledujúceho zákona
č. 40/19645 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov podpisom zakladateľskej zmluvy zakladateľmi: Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska v júli 2011.

právomoci a kompetencie povinnej osoby

Združenie DEUS je v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente správcom Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (ďalej len „IS DCOM“), ktorý je nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. 

Združenie DEUS ďalej v súlade s ustanovením § 3 ods. 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy preberá na seba vybrané zákonné povinnosti obcí pripojených do IS DCOM pri správe ich informačných systémov.

Združenie DEUS ďalej v súlade so svojimi stanovami a internými dokumentami:

 • zabezpečuje podmienky pre elektronický výkon verejnej moci a elektronickú komunikáciu orgánov územnej samosprávy prevádzkou a rozvojom IS DCOM a v rámci neho aj prevádzkou a rozvojom miesta na sprístupňovanie údajov a jednotného komunikačného a prístupového bodu,
 • podporuje a propaguje informatizáciu a elektronizáciu verejnej správy,
 • podporuje rozvoj elektronických služieb a ich efektívne ich poskytovanie verejnej správe, najmä územnej samospráve a širokej verejnosti, najmä občanom  a podnikateľom,
 • zabezpečuje nevyhnutnú informačno-technologickú podporu pre územnú samosprávu a v nadväznosti na to poskytuje územnej samospráve s tým súvisiace služby,
 • zastupuje a presadzuje záujmy členov Združenia DEUS (Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí Slovenska) vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej samosprávy a ďalším osobám a orgánom verejnej moci.

popis organizačnej štruktúry povinnej osoby

Orgánmi Združenia DEUS sú:

 • Správna rada
 • Dozorná rada
 • Výkonný riaditeľ
 • Zasadnutie zakladajúcich členov Združenia

Organizačne sa Združenie DEUS skladá z:

 • Kancelária riaditeľa
 • Oddelenie podpory zákazníkom
 • Finančné oddelenie
 • Oddelenie IT podpory

miesto, čas a spôsob, akým možno
získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

Informácie je možné získavať a žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania je možné podávať:

 • Osobne počas pracovných dní v podateľni otvorenej od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod. na adrese Združenia DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava,
 • Elektronicky nonstop prostredníctvom mailovej adresy: info@zdruzeniedeus.sk,
 • Poštou nonstop prostredníctvom adresy: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava.

miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

Proti rozhodnutiu Združenia DEUS o odmietnutí požadovanej informácie možno v súlade s § 19 Zákona podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva Združeniu DEUS. O odvolaní proti rozhodnutiu Združenia DEUS rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých
žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

Zverejňovanie informácií na žiadosť a vybavovanie všetkých iných návrhov a žiadostí v pôsobnosti Zákona, evidenciu a rozhodovanie žiadostí o sprístupnenie informácie ako aj všetky ďalšie činnosti v zmysle tejto smernice zabezpečujú poverení zamestnanci Združenia DEUS podľa internej smernice Združenia DEUS č. 01-05 (SMERNICA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM) (ďalej len „Smernica“). Zverejňovaním informácií podľa § 5, 5a, 5b a 6 Zákona je poverená Asistentka výkonného riaditeľa v rámci Oddelenia kancelárie riaditeľa. Sprístupňovaním informácií podľa § 7 a 14 Zákona je poverený Právnik v rámci Oddelenia kancelárie riaditeľa. Právnikovi sú po zaevidovaní v registratúre postúpené všetky žiadosti o poskytnutie informácie, a rovnako tak všetky iné podania, z ktorých povahy by mohlo byť zrejmé, že sa jedná o žiadosti o sprístupnenie informácie podľa interných predpisov Združenia DEUS alebo Zákona. Podania, ktoré sú v pôsobnosti Zákona, Právnik následne zaeviduje do samostatnej evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií vedenej podľa § 20 Zákona. Právnik po zaevidovaní žiadosti o sprístupnenie informácie preverí splnenie náležitostí podľa odseku 4.1.2 Smernice (náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácie podľa § 14 Zákona). V prípade nesplnenia náležitostí podľa odseku 4.1.2 smernice postupuje podľa 4.1.3 smernice (§ 14 ods. 3 Zákona) a vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Právnik následne preverí, či zverejnenie informácií nie je v rozpore s článkom 5 Smernice (obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 8 až 13 Zákona). Právnik následne podľa obsahu požadovaných informácií poverí vedúceho zamestnanca relevantného oddelenia Združenia DEUS bezodkladným zabezpečením, vyhľadaním a zberom týchto informácií. Po vyhľadaní a zozbieraní požadovaných informácií Právnik opakovane preverí, či sprístupnenie požadovaných informácií nie je v rozpore s článkom 5 Smernice. Právnik vyhľadanú a zozbieranú informáciu v stave pripravenom na sprístupnenie žiadateľovi najneskôr v predposledný deň lehoty na vybavenie žiadosti podľa odseku 4.1.9 (§ 17 Zákona) tejto smernice predloží Výkonnému riaditeľovi na autorizáciu. Právnik nesmie bez autorizácie Výkonného riaditeľa požadovanú informáciu sprístupniť. Ak Združenie DEUS poskytne žiadateľovi požadované informácie v plnom rozsahu v zákonom stanovenej lehote, Právnik urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ak Združenie DEUS žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie hoc len z časti (z hľadiska rozsahu sprístupňovanej informácie a taktiež z hľadiska spôsobu sprístupnenia) Právnik vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie ktoré sa doručuje žiadateľovi. Právnik nevydá rozhodnutie v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3 Zákona). Všetci zamestnanci Združenia DEUS pri zabezpečovaní činností podľa tejto Smernice postupujú v súlade so znením tejto Smernice, Zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo
ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,

Združenie DEUS koná a rozhoduje na základe:

sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony,
a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Združenie DEUS za správne úkony nevyberá správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov, a jeho prílohy PREHĽAD sadzobníka správnych poplatkov

 

Združenie DEUS za sprístupňovanie informácií nevyberá úhrady podľa Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií