Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 17. 09. 2013
sobota, 23. jún 2018
Home

**

Verzia pre tlač

 

DEUS vytvorí platformu pre obce a mestá na poskytovanie eslužieb pre občana

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), bude slúžiť mestám, obciam, občanom a v konečnom dôsledku celej verejnej správe

Slová ako efektívnosť, znižovanie nákladov, hospodárnosť v samospráve, či naopak znižovanie príjmov pre samosprávu zaznievajú počas posledných dní čoraz intenzívnejšie. Naproti tomu stojí snaha o zvýšenie kvality služieb, s dôrazom na zjednodušenie činností a rýchlosť vybavenia požiadavky s využitím prostriedkov informačno komunikačných technológií (IKT), či zamedzenie duplicít v procesoch vybavovania občana so samosprávou a štátnou správou.

V širšej perspektíve elektronizácie verejnej správy  budú služby samosprávy a služby štátnej správy rovnocenné súčasti eGovernmentu. Pre to je potrebné na strane mestských a obecných úradov zabezpečiť významné zlepšenie vo vybavenosti a využívaní IKT. Celkove možno povedať, že rozsah kompetencií a z toho vyplývajúcich služieb miest a obcí pre občanov je značný a jedným z nástrojov, ktorý môže zefektívniť ich činnosť je práve už spomínané širšie využívanie IKT. Aj keď sa situácia v informatizácii na mestských a obecných úradoch postupne zlepšuje, jej využívanie pre zlepšenie služieb občanom je na samom začiatku.

Riešenie tejto úlohy individuálnymi investíciami do IKT v tisíckach subjektov samosprávy je finančne aj  časovo veľmi náročné a  ťažko realizovateľné. Za súčasných finančných podmienok, keď sa v čase krízy, odhaduje znižovanie príjmu pre samosprávu, takmer neexistuje riešenie tejto situácie. A cestou nie je ani autonómne riešenie pre každý subjekt so spoluúčasťou prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

DEUS zabezpečí služby pre všetkých občanov bez rozdielu vybavenia IKT na úrade

 vyriešenie tejto situácie sa bude uchádzať DEUS, ktorý založil Ministerstvo financií a ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska). DEUS bude poskytovať potrebné softvérové aplikácie pre spracovanie agendy vo forme SW ako služba. Cieľom projektu nie je vytvárať nové aplikácie, ale vybrať osvedčených dodávateľov, ktorí vytvoria ponuku aplikácií DEUS. Aplikácie a systémy budú jednotliví dodávatelia pripravovať na nasadenie a prevádzku v DEUS-e  podľa definovaných štandardov. Pre každý subjekt samosprávy bude vytvorený virtuálny priestor pre prevádzku týchto aplikácií.

Etapy projektu DataCentra

Zo schválenej štúdie uskutočniteľnosti vyplýva, že realizácia projektu je rozdelená do štyroch etáp. Prvá etapa je zameraná na vybudovanie základnej infraštruktúry DataCentra a call centra, vytvorenie podmienok pre ich spoľahlivé fungovanie. Cieľom druhej etapy je zefektívnenie a podpora spracovania vnútornej agendy úradov. V rámci tretej etapy bude riešené zefektívnenie služieb občanom, skrátenie doby na vybavenie podania a elektronizácia niektorých služieb. V štvrtej etape bude DEUS postupne využívať dokončené moduly UPVS a tak bude včleňovaný do celkového riešenia eGovernmentu. Každá z týchto etáp je rozdelená na fázy, pričom mnohé aktivity v rámci etáp budú prebiehať paralelne.

Mestá a obce nesmú platiť za služby v IT viac ako doposiaľ

Štúdia uskutočniteľnosti navrhuje zmiešaný model financovania prevádzky DEUS. Časť nákladov, ktoré súvisia s internými agendami úradov by mala byť pokrytá z poplatkov miest a obcí. Tu je potrebné pripomenúť, že ZMOS deklaruje dodržať pravidlo o nezvyšovaní nákladov pre subjekty oproti súčasnému priemernému vynakladaniu prostriedkov na IT. Prevádzkové náklady spojené so  zavádzaním eGov služieb pre občanov a podnikateľov budú hradené zo štátneho rozpočtu.

S projektom podobného rozsahu, ktorý bude realizovať DEUS, je spojených viacero rizík. Medzi špecifické riziká možno zaradiť dĺžku prechodného obdobia, v ktorom sa budú mestá a obce prihlasovať do DEUS-u, a získanie ich dostatočného počtu pre trvalú udržateľnosť projektu. Ďalším rizikom spoločným pre celý eGov zámer sú zodpovedajúce zmeny legislatívy a vzájomné podmieňovanie vplyvu jednotlivých modulov a parciálnych riešení na výslednú úroveň eGov služieb.

Komerčný úspech zámeru DEUS závisí vo veľkej miere od toho, aké portfólio aplikácií a služieb a za akých podmienok bude pre obce a mestá ponúkať. Tu bude z pohľadu DEUS potrebná výrazná súčinnosť s jedným z protagonistov tohto projektu, a síce organizáciou ZMOS a jej základnými organizačnými jednotkami.

Kritický bude záujem miest a obcí o tieto služby. Preto bude potrebná intenzívna propagácia a osveta tak, aby bola pokrytá cieľová skupina miest a obcí. Rýchly nábeh miest a obcí bude napokon zlepšovať príjem DEUS-u, z príspevkov subjektov, a zároveň znižovať riziká prechodného obdobia.

DEUS zabezpečí pravidelnú obnovu infraštruktúry 

Počas rutinnej prevádzky združenia DEUS je potrebné naplniť jednu zo základných podmienok platných pre projekty financované zo ŠF – trvalú udržateľnosť projektu. To znamená nielen dosahovanie vyšších príjmov ako sú výdavky združenia DEUS, ale aj schopnosť vytvárať zdroje na potrebnú obnovu infraštruktúry a rozširovanie projektu.

Hlavným zámerom združenia DEUS je vytvorenie predpokladov pre zlepšenie služieb všetkým občanom a zvýšenie úrovne spracovania agendy  úradov tak, aby sa stali integrálnou súčasťou realizácie eGovernmentu. Centrálne riešenie umožní priebežné zdokonaľovanie aplikácií a zvyšovanie celkovej IT bezpečnosti, ktoré by v prípade individuálnych riešení bolo ťažko realizovateľné.

Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)