Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

Povinnosť obcí vyplývajúca zo zák. č. 305/2013

Verzia pre tlač

V septembri 2013 bol prijatý zák. č. 305/2013  Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Zákon č. 305/2013 vymedzuje základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Cieľom zákonnej úpravy je dosiahnuť úplnú elektronizáciu výkonu verejnej moci tak, aby v žiadnom štádiu nebol potrebný osobný alebo listinný kontakt. Inými slovami podanie (návrh, oznámenie a pod.), úhrada poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie bude vykonané len elektronicky.

Každý orgán verejnej moci, právnická osoba, podnikateľ alebo občan budú mať vlastnú elektronickú schránku na doručovanie dokumentov. Po jej aktivácií bude možné doručovať do tejto schránky dokumenty s rovnakými účinkami, ako má dnes ich doručovanie v listinnej podobe.

Zákon o eGovernmente tiež ukladá orgánom verejnej moci povinnosť využívať informácie vedené v referenčných registroch orgánov verejnej moci. Orgány verejnej moci nie sú oprávnené opätovne žiadať od dotknutej osoby informácie, ktoré už raz poskytla inému orgánu verejnej moci (tzv. zásadu „jedenkrát a dosť“). Uvedená zásada sa však vzťahuje na informačné systémy uvedené v zozname referenčných registrov, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR.

Povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky vo všeobecnosti vznikla obciam odo dňa účinnosti zákona o eGovernmente, no z praktického hľadiska sa budú zatiaľ uplatňovať prechodné obdobia. Z prechodných období možno osobitne poukázať na všeobecné prechodné obdobie 3 rokov, počas ktorých nemusia orgány verejnej moci plniť povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky, ak im to neumožňujú  technické podmienky a majú právo postupovať pri výkone verejnej moci len podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci alebo odlišné náležitosti dokumentov ako zákon o eGovernmente.