Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 04. 12. 2018
nedeľa, 20. január 2019
Home

Verejné obstarávanie - Oznamy

Verzia pre tlač

Dôležitý oznam:

04.12..2018, Bratislava - ZÁPISNICE Z USKUTOČNENÝCH PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ 

Zápisnica k názovu predmetu zákazky: Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ - časť 1: „Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre koncové zariadenia“

Zápisnica je k dispozícii TU.

Zápisnica k názovu predmetu zákazky: Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ - časť 2: „Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre centrálne zariadenia“ 

Zápisnica je k dispozícii TU.  

Dôležitý oznam:

27.11.2018, Bratislava - OZNÁMENIE O PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCII

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ - časť 2: „Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre centrálne zariadenia“ 

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, so sídlom Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45 736 359, účastníkom trhu, že v termíne od 27.11.2018 do 04.12.2018 do 10:00 hod. uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ - časť 2: „Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre centrálne zariadenia“ 

 

Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť v PTK hospodárske subjekty:

P. č.

Názov hospodárskeho subjektu

1.

Atos IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,  811 09  Bratislava

2.

MICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9,  949 01  Nitra

3.

PosAm, spol. s r. o., Bajkalská 28,  821 09  Bratislava

 

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK kontaktujte verejného obstarávateľa elektronicky na e-mailovej adrese: stefan.omasta@zdruzeniedeus.sk.

 

 

Dôležitý oznam:

27.11.2018, Bratislava - OZNÁMENIE O PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCII

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ - časť 1: „Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre koncové zariadenia“

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, so sídlom Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45 736 359, účastníkom trhu, že v termíne od 27.11.2018 do 04.12.2018 do 10:00 hod. uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ - časť 1: „Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre koncové zariadenia“

 

Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť v PTK hospodárske subjekty:

P. č.

Názov hospodárskeho subjektu

1.

Atos IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,  811 09  Bratislava

2.

MICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9,  949 01  Nitra

3.

PosAm, spol. s r. o., Bajkalská 28,  821 09  Bratislava

 

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK kontaktujte verejného obstarávateľa elektronicky na e-mailovej adrese: stefan.omasta@zdruzeniedeus.sk.

 

 

 

Dôležité upozornenie:

18.12.2014 -

VÝZVA

na predkladanie ponúk

 

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")

 

Verejný obstarávateľ:

Názov: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

IČO: 45 736 359

Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová

tel. č.: +421 2 5245 4138

fax: +421 2 5245 4143

e. mail: tatiana.elanova@zdruzeniedeus.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.zdruzeniedeus.sk

 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZVO:

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. e) ZVO.

 

1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Prioritné riešenia pre podporu informatizácie samosprávy s dôrazom na plošné rozšírenie"

 

2. Druh zákazky

Služby (kategória č. 12)

 

3.Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby

Sídlo verejného obstarávateľa

 

4.NUTS KÓD

SK010

 

5. Výsledok verejného obstarávania

Uzatvorenie zmluvy v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov.

 

6. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Prioritné riešenia

pre podporu informatizácie samosprávy s dôrazom na plošné rozšírenie", tak, aby bolo

možné ciele samosprávy zosumarizované v materiáli „Informatizácia samosprávy 2014-2020"

podporiť realizáciou projektov v rámci Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra v programovom období 2014-2020. Zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Hlavným partnerom - prijímateľom bude DEUS a beneficierom subjekty samosprávy.

7. Spoločný slovník obstarávania

Hlavný predmet zákazky

CPV 71241000-9           Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

8. Celkový rozsah predmetu zákazky

Predmetom zákazky budú:

Výstupy:

• Štúdia uskutočniteľnosti: Prioritné riešenia pre podporu informatizácie samosprávy

s dôrazom na plošné rozšírenie - štúdia musí byť vypracovaná v štruktúre vyžadovanej pre ŠU v OPII 2014-2020.

 

• Technické prílohy ŠU v súlade s požiadavkami na štúdie uskutočniteľnosti v OPII 2014-

2020.

Predmetné výstupy budú obsahovať, o.i.:

• Analýzu strategických zámerov samosprávy a štátnej správy pre oblasť informatizácie,

• Analýzu a vyhodnotenie aktuálneho stavu a pripravenosti informačných systémov

samosprávy pre informatizáciu a identifikovanie kľúčových problémových oblastí, kde

je potrebné zabezpečiť podporu a pomoc,

 

• Návrh cieľového stavu vrátane analýzy požiadaviek a potrieb zakladateľov DEUSu,

definície služieb,

 

• Analýzu uskutočniteľnosti a nákladov, ekonomická analýza a návrh projektového

zámeru,

 

• Poskytovanie odborných poradenských služieb prostredníctvom osôb, ktoré musia

mať potrebné vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti z praxe, so schopnosťou

posúdiť situáciu v rámci relevantného segmentu trhu.

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH

18 766,67 EUR bez DPH (určuje sa ako priemer 3 cien z prieskumu trhu).

 

10. Lehota poskytnutia služby

Termín dodania výstupov je najneskôr do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa tejto zákazky.

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

 

12. Podmienky účasti

Uchádzač predloží aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, ako doklad o

oprávnení poskytovať obstarávané služby v zmysle §26 odsek (2) písm. e) ZVO.

Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

 

14. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

DEUS/2014(ZMH-S)03: 2

 

15. Lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné predložiť v termíne od 22.12.2014 do 29.12.2014 do 14:00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu alebo osobne na adresu sídla, ktoré sú uvedené v úvode tejto výzvy.

 

16. Miesto na predloženie ponúk

Sídlo verejného obstarávateľa.

 

17. Obsah ponuky

17.1 Ponuka musí obsahovať:

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu

12. tejto výzvy na predkladanie ponúk, návrh na plnenie kritéria, iné dokumenty, ak tak

verejný obstarávateľ určil v tejto výzve alebo uchádzač považuje za nutné. Ponuka musí byť

podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača.

 

17.2 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

 

Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač predloží návrh ceny            cena v EUR bez DPH

    sadzbu DPH

   cena v EUR s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk.

 

19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Uchádzač je svojou ponukou viazaný 45 dní od lehoty na predloženie ponuky.

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na

poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol

predpokladať.

V Bratislave dňa 18.12.2014

Dôležité upozornenie - Zriadenie elektronického úložiska pre účely zverejňovania verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil spoločné elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom/obstarávateľom (ďalej len „profil VO/O").

Na našom profile v pripojenom linku sa dajú nájsť informácie týkajúce sa verejného obstarávania v našej organizácii spusteného po vyššie uvedenom termíne.

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/12208

 

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

21.2.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia uzavrie zmluvu na poskytnutie služby : Poisťovacie služby.

31.10.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia uzavrie zmluvu na Spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti na tému : Digitálna agenda pre samosprávu.